Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz na stronie: Polityka prywatności i pliki cookie

REGULAMIN SKLEPU

 

 1. Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Sprzedający – Przedsiębiorstwo Handlowe „AS” Z. Stefanina  z siedzibą w Działdowie przy ul. Pl. A. Mickiewicza 14, NIP 5711130610, e-mail: sklep@twojabielizna24.pl ,
 2. Kupujący – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną,
 3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, jeżeli złożył zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
 4. Towar - produkt pokazany w sklepie internetowym, mogący stanowić przedmiot umowy sprzedaży; istotne właściwości każdego towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie sklepu; obraz towaru przedstawiony na stronach sklepu internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny,
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego na stronie www.twojabielizna24.pl, na której Kupujący może złożyć zamówienie na oferowany Towar,
 6. Zamówienie –oświadczenie woli złożone przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym w Sklepie, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży,
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu,
 8. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 9. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego lub osób z nim współpracujących w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.twojabielizna24.pl, w szczególności warunki składania zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy sklepu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 3. Zamówienia mogą składać Kupujący, którzy mają lub nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika sklepu. Klient nieposiadający konta w sklepie internetowym, dokonuje zamówienia z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 4. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli:
 1. osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej oraz
 2. złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.
 1. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 2. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności: Przedpłata na konto lub Przelewy24  wynosi 7 dni od dnia Przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak płatności w powyższym terminie jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży.
 5. Za dokonanie płatności uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
 6. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub na żądanie Klienta faktury VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.
 7. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.
 8. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego danego Towary (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedającego oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 20 dni roboczych Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika (kuriera), który jest prezentowany w zakładce Koszty dostawy.
 9. Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@twojabielizna24.pl, lub drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe „AS” Z. Stefanina, 13-200  Działdowo, ul. Pl. A. Mickiewicza  14. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego.
 10. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 1. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Przedsiębiorstwo Handlowe „AS” Z. Stefanina, 13-200  Działdowo, ul. Pl. A. Mickiewicza  14, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego
 5. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
 7. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@twojabielizna24.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji: : Przedsiębiorstwo Handlowe „AS” Z. Stefanina, 13-200  Działdowo, ul. Pl. A. Mickiewicza  14.
 9.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres Przedsiębiorstwo Handlowe „AS” Z. Stefanina, 13-200  Działdowo, ul. Pl. A. Mickiewicza  14 wraz z dowodem zakupu.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
 12. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
 1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Przedsiębiorstwo Handlowe „AS” Z. Stefanina, 13-200  Działdowo, ul. Pl. A. Mickiewicza  14,
 2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
 3. ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
 4. udostępnienie danych jest dobrowolne,
 5. dane są zabezpieczane w sposób opisany na Stronie Internetowej, w szczególności w ramach Polityki prywatności.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.